Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten en het gebruik van de internetwebsite Ghent Open Darts (beschikbaar op www.Ghentopendarts.be").

 

1.2. De Algemene Voorwaarden worden gesloten tussen de vzw Game On !, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0783.860.463 (BTW BE0783.860.463), met maatschappelijke zetel te Koewachterstraat 5, 9041 Oostakker , in België, hierna de "Verkoper", en de persoon die de Site wil raadplegen, hierna de "Gebruiker". De Gebruiker en de Verkoper worden hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door de Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle voorwaarden die voorheen beschikbaar waren op de Site.

 

1.3. Elke Bestelling van een Product voorgesteld op de Site (hierna de "Bestelling") impliceert de voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke instemming met deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker. Deze overeenkomst is echter niet afhankelijk van een handgeschreven handtekening van de Gebruiker. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels betreffende het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt er hierbij aan herinnerd dat de validatie van de Bestelbon, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, een elektronische handtekening vormt die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en het bewijs vormt van de gehele Bestelling en van de speelbaarheid van de voor deze Bestelling verschuldigde bedragen. 

 

1.4. De Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de Gebruikers, die natuurlijke personen zijn die geen handelaar zijn. 

 

1.5. De Gebruiker die een Product op de Site wil kopen, verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken. Elke persoon die onbekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, mag in geen geval op de site kopen, of moet dit doen via tussenpersoon en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige Algemene Voorwaarden te respecteren. 

 

1.6. Het Privacybeleid maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. Dit privacybeleid kan rood staan ​​op de pagina “Privacybeleid”. 

 

Artikel 2 – Uitsluiting van Gebruikers 

2.1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment een Gebruiker uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van eerdere aankopen. De Gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht van zijn uitsluiting. 

 

Artikel 3 – Productbeschrijving en beschikbaarheid 

3.1. De te koop aangeboden Producten zijn die welke op de Site voorkomen met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op het tijdstip en de dag van de raadpleging van de Site door de Gebruiker, zolang de voorraad strekt. De Verkoper implementeert alle redelijke middelen om op de Site de beschikbaarheid van de Producten in realtime weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als een Product niet beschikbaar zou zijn om de Bestelling van de Gebruiker uit te voeren. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde Producten, worden de Gebruikers op de hoogte gebracht en hebben ze de keuze om zijn Bestelling te wijzigen of te annuleren. In het laatste geval zal hij het bedrag van zijn Bestelling terugkrijgen indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden. 

 

3.2. De foto's, legenda's en andere beschrijvende elementen ter illustratie van de Producten zijn niet contractueel. Indien deze foto's en/of legenda onjuistheden vertonen, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. De Verkoper verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de onjuistheden of weglatingen zo snel mogelijk recht te zetten nadat hij van het bestaan ​​ervan op de hoogte is gesteld. 

 

Artikel 4 – Aankoopprijs en voorbereidings- en verzendkosten 

4.1. Productaankoopprijs 

 

4.1.1. Elke productprijs wordt op de site weergegeven (hierna de "aankoopprijs") in euro's. Deze Prijs is geldig in elk land waar de Site actief is. 

 

4.1.2. De Aankoopprijs omvat niet: (i) Voorbereidingskosten, (ii) Verzendkosten, (iii) eventuele douane- of importgerelateerde kosten (inclusief: invoerrechten, -tarieven en -belastingen), die ten laste zijn van de Gebruiker, noch (iv) de aftrek van enige korting of aankoopvoucher die persoonlijk aan de Gebruiker is toegekend. 

 

4.1.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen worden gefactureerd op basis van de Aankoopprijs die van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling, afhankelijk van de beschikbaarheid. 

 

Artikel 5 – Bestelmodaliteiten 

5.1. Om te bestellen, moet de gebruiker het bestelformulier invullen dat beschikbaar is op de site, waar hij de details moet aangeven die nodig zijn voor zijn identificatie, zoals zijn naam, voornaam, factuur- en verzendadres. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van onjuiste gegevens. Na het bestelformulier te hebben ingevuld, wordt de Gebruiker uitgenodigd om het Bestelproces af te ronden, waarmee de Gebruiker verklaart de gehele onderhavige Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden. 

 

5.2. De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door binnen 24 uur na de Bestelling een e-mail te sturen naar de Gebruiker op het door de Gebruiker aangegeven adres (hierna “Orderbevestiging”). Deze Orderbevestiging vermeldt onder andere de Orderdatum, het/de bestelde Product(en), de Aankoopprijs met de Kosten, evenals het Leveringsadres en de specificaties. De door de Verkoper geregistreerde gegevens, evenals de Orderbevestiging, vormen het bewijs van de contractuele relatie tussen de Partijen. 

 

5.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​Bestelling of Verzending te weigeren of te annuleren in geval van (i) bestaand geschil met de Gebruiker, (ii) gedeeltelijke of volledige niet-betaling van een vorige Bestelling(en), (iii) autorisatie van creditcardbetaling geweigerd door de bankinstellingen of (iv) ontvangst van een rekening-courantbetaling na zeven (7) dagen (zoals beschreven in artikel 6.3.) . In dit geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval worden aangegaan. 

 

Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten 

6.1. De betaling van de aankopen wordt gedaan via de site. Op het moment van de validatie van de Bestelling kiest de Gebruiker een van de voorgestelde betalingswijzen. 

 

6.2. Betaling ter plaatse 

 

6.2.1.On Site betaling kan worden gedaan met een creditcard, de gebruiker dient de naam op zijn kredietkaart, het kaartnummer, de vervaldatum en het controlenummer op te geven. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen om een ​​extra handtekening vragen, zoals een digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie bij de uitgevende bankinstelling. Als de betaling is bevestigd, vindt de opname plaats volgens de methoden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven. 

 

6.3. De eigendom van het (de) Product(en) blijft bij de Verkoper tot de volledige betaling van de Aankoopprijs en Kosten zoals aangegeven op het moment van de Bestelling. 

 

Artikel 7 – Levering 

7.1. De gebruiker zal geen levering van goederen ontvangen. Hij ontvangt een betalingsbevestiging en bevestiging van inschrijving van het tornooi. Zijn gegevens worden verwerkt en deze gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst binnen de categorie en datum waarvoor hij heeft ingetekend. Bijkomende opties waarvoor de gebruiker heeft ingetekend en betaald worden aan zijn gegevens toegevoegd, waartoe hij toegang verleent krijgt op het event zelf.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

De gebruiker heeft recht op herroeping, en kan recht maken op terugbetaling indien volgende voorwaarden zijn voldaan : 1- bekendmaking van herroeping en niet deelname via e-mail / 2- dit ten laatste 7 dagen voor het plaatsgrijpen van het event. Indien deze voorwaarden niet zijn voldaan verliest de gebruiker het recht op herroeping, en kan er geen terugbetaling plaatsvinden, ook al is de gebruiker niet in staat om aanwezig te zijn op het event.

 

Artikel 9 – Privacybeleid 

Het privacybeleid dat op de site wordt uiteengezet, maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden. U kunt het privacybeleid lezen in de sectie "Privacybeleid". 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

De verkoper gaat alleen een middelenverbintenis aan in alle stadia van de toegang tot de site, van de verwerking van de bestelling tot de verzending of andere diensten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die verband houden met het gebruik van internet, zoals een servicebreuk, een externe inbraak of de aanwezigheid van informaticavirussen, of enige andere gebeurtenis die overmacht oplevert. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper onder deze Algemene Voorwaarden de werkelijk betaalde of te betalen bedragen overschrijden op het moment van de transactie met betrekking tot de Producten waarop een dergelijke claim wordt ingediend, ongeacht de oorzaak of de vorm van de claim. 

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom 

Alle elementen van de Site, die visueel of sonoor zijn, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht, en meer in het algemeen door het intellectuele eigendom, evenals door de wet betreffende databases. Ze zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper. De Gebruiker die een persoonlijke internetwebsite verwerkt en voor persoonlijk gebruik op zijn website een directe link naar de Site wil plaatsen, moet verplicht toestemming vragen aan de Verkoper. Dit mag niet worden opgevat als een impliciete overeenkomst of registratie. 

 

Artikel 12 – Beheer van contact en vragen 

Als een gebruiker een vraag heeft met betrekking tot zijn aankoop, kan hij contact opnemen met de verkoper via het contactformulier dat beschikbaar is onder de rubriek "Contact" van de website van de verkoper of door het volgende e-mailadres te gebruiken om de vraag van de gebruiker te beantwoorden. 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en jurisdictie 

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zullen de partijen trachten een minnelijke oplossing te vinden alvorens een procedure in te leiden. Bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de gerechtelijke arrondissementsrechtbanken van Gent (België). 

 

Artikel 14 – Scheidbare bepalingen 

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard door toepassing van een wet of een reglement, of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Bestellingsoverzicht dat aan de Gebruiker wordt doorgegeven, vormen een contractueel geheel en vormen de volledige contractuele relaties tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 15 – Bewijs 

De geautomatiseerde databases die zijn opgeslagen in de computersystemen van de Verkoper en zijn partners onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, zullen worden beschouwd als bewijzen van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Partijen. 

 

Artikel 16 – Wijziging 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Gebruikers meedelen via de Site. 

 

(1) (i) Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van  de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en de nationale omzettingswetten (de Belgische wet van 14 juli 1991  Wet inzake handelspraktijken en inzake informatie en bescherming van de klant, de Luxemburgse wet van 16 april  2003 betreffende de bescherming van consumenten bij op afstand gesloten overeenkomsten en de Nederlandse wet van 1 februari  2000 betreffende de verkoop op afstand) en (ii) de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad  van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name elektronische handel, in  de interne markt en de nationale omzettingswet. 

 

(2) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming  van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de  nationale omzettingswetten ( Belgische wet van 8 december 1992 Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de  verwerking van persoonsgegevens, de Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband  met de verwerking van persoonsgegevens en de Nederlandse wet van 3 juli 2000 op de bescherming van persoonsgegevens).